This is a bilingual snapshot page saved by the user at 2024-5-18 16:47 for https://app.immersivetranslate.com/pdf-pro/ebea910d-26cb-4e9a-acb9-93d591d1e827, provided with bilingual support by Immersive Translate. Learn how to save?
2024_05_18_a6f65de1f06a621a0936g

ข้อควานระว้ง


ควรเก็บให้ห่างเก็ก และอย่าสั้แพ้สพืแผิวสาข่ายโลหะก้วยงือของคุณ нธือวัตกุกี่เป็นโลผะอันาราย จากTพฟ้าแรงสููง
Keep away from your metal network and don't lose your metal network. нthuvat kukee is a lopa anarai from the sky is strong.

3. ผลังการใช้งานกรุกากาสว̄กชัไฟไปกี่าำแหน่งปักุกกรั้ง
3. How many positions do you need to use the fire plan?

ของการสียุบในระหว่างการใชังานหรือไพแสดงสกานะแบกเตอรี่กัานล่าง กระพริบ แสดงว่าแบกเกอรีหนก ควรตรววสอบและชาร์วไพให้เก็น ก่อนการใช้งาน
of paint collapse during use or lower display of the Bagtery. Flashing indicates that the bag is cocky, should be checked and charampai to Gen before use.

กีजีกทรีกร้กกร่อน  Gee, tree, erosion.
 1. ห้างเช็กกัวยผ้าขนหบูเปียกหรือล้างกัวยน้ำ สาบารกใช้แปรงแห้งขนบุ่ง ปัเพือ กำควางสะอาดชากยุงและแแบงอออก (ชากยุงแลละแบลงอาวทำให้
  The department store checks wet wool or washes the gua water. Use a dry brush to clean the mosquito and remove the mosquito (Chak mosquito and Labaeng

โปsกทำควางสะอาก  Posok made Kwang Sa Ak.

เพื่อหลีกเลี่ยงการ กำลายพื้นผิวกาบ่ายโลหะ
To avoid Metal cladding surface pattern

อย่างเคร่งครัก กรุกา อย่ากอกชี้นส่วนตุาบควางประสงค์
Strictly Kruka, don't go for the part of the whim.

ในตัวของพล๊าภัณท์ เพื่อไพ แสกงสกานะพลังงาน กระพริบ нรือไพแสกงสกาน=พลังงานไม่สว่างขึ้น บนผลิตก้กักตระหว่าง การใชังานหนายควาแว่าแบกเตอรี่หนก โกยทั่วไบกรูณา หยุดใช้ และชารัจให้กับทเวลา เลื่อนสว̄กชรไปำแหน่ง OFF เพื้อชาร์วโพ

FLASH

คู่งือการใช้งาน Usage Partners

electric mosquito swatte
sุ่u JF-626 SUU JF-626
FLASH

คำแนะนำการใช้พลิตภ้ณท์ Instructions for using the plit

 1. สำหรับการชาร์อไWครั้งแรก 4-6 ชั่โแง ครั้งci่อๆ ไป 3 ชั่วโง

กกสวิตช์ตำแหน่งฝั จากนั้แเสียบฐานไพ้ตียุงเข้ากับปลั้กไพ เบื่อไพ แสดงการชาร์จจะกระพริบแและเพื่อไพ สิดทั้งกวง หนายควานว่า การชาร์อไพเเ็็แล้ว ใช้เวลาประบาณ 3 ชั่วโง
Reed Switch Position From there, plug the base of the pai beat mosquito into the plug. The charging display will flash and to pid the whole circle. It took 3 hours.
 1. ริธีการใช้งานท่่วไป กกสว̄กชีเปก / ปก ถ้านขวาของผล̄ตภัณนที่ป สำแหนุ่ง ON1 จากน้นกกสวิสช์ปุ่งแรงกันสูงค้างไว้ ไฟแสกงสกานะ จะติดขึ้น และcาข่าย โลหะจะมีกระแสไฟฟ้าแรงสููง โบกไบ้ตียุงเพื่อให้ตาข่าย สังผัสกับยุง จะกูกข่า กันที เพื่อปล่อยสวิกช์ปุบงไพแสดง สกานะการทำงาน จะกับลง แํ่่จะยังคงที กระแสไพฟ้าเหลืออยู่บนตาข่ายโลหะ จึงไม่ควร
  Rithi uses the same as the cover if the right side of the fruit For ON1 from the Swiss reed with high force, the scan light will come on. The metal will have a strong electric current, wave the mosquito to make the net, Sangpas and the mosquito will kookkha to release the swiggle pong pai to show.

ปs:บาก 3 วินากี
PS:Notch 3 Vinaki

ON2 และเสียบก้าแไบ้ตี่ยุงเข้ากับปลั้กไพ ช็อกยยุงและแบลงบู้นผ่าน แบลงและยุงถูกช็อตเเื่อบันเข้าไปในตาข่าย เพื่อการใช้งานที่กี และไล้นาน 5. การปกระบบบป้องกันยุงของพล̄ตก้ณท์ เพืยงแค่เลื่อนสว̄กช์ไปกี่ OFF

คำเสือน Tiger's words


และใช้ในโรงเลียงสัสว์ หรือสถานที่คล้ายกัน ห้างสังผัสสาข่ายโลหะ ขณะชาร์จ และยณะใช้งาน ห้าแใช้ในสกานที่งีก๊าชว้กกุไวไฟสารเคมีอันสราย เ
and used in the Conveyor or similar places. The mall is a metal network while charging and using.
 • แบกลลเง็รีย . Blackery .
 • ชนาก . / น้ำหน้ก 300 กรัง
  / 300 kg of water
คุณสแบ์ส Mr. Sbabes
 • ส่าบารกใช้งานก้้งกายใน และกายนอกบ้านไก้
  The saree is used for physical use and outdoors.
 • ออกเแบบกาย่าย 3 ชั้น เพื่อป้องก็นไฟพ้าชิอก
  3 layers of gymnastics to protect the fire
 • เงื่อสังผัสไต้กัยุยโกยไม่ไก้ตังใo น้ำหน้กเบา
  The clues are not too good. Light water
 • ใช้งาบส Use the swipes
 • ไพ้ตียุง,เครื่องส้กยุงและะแบลง
  Pepper mosquitoes, mosquito dispensers and mosquito dryers
 • ช็อตแบง กำลังไพ
  Shotbang Klangpai
 • แบาเตอรี่จุTw . nunาu สะกวกต่อการใช้งาน
  Tw Capacity Basket . nunau shook on use.
 • พล̄ตจากพลาสสิก แข็งแรง nuควางร้อนไม่ลางไพ
  Plasic pol is strong, nu kwang, hot, not ominous.

นำเข้าโกย Import pitchfork

แริษัก ปิเกค เกรกลั้ง จำกัก 42 ชอยกาญจนากิเษก 005 ก.กาญรนากิเษก แขวงหล้กสอง เบตบางแค กกบ.
Risak Pikek Greklang Chamkak 42 Choikanchanakisek 005 K.Kanranakisek Khwaeng Lok Song Bet Bangkae Kokb.

ข้อควาแระอั๐ Disclaimer

 1. เพื่อไต้สียยุอไพฟ้ากำงานพื้นพิวตาข่ายโลкะธีไพพ้าแรงสูง ควรเก็บให้ห่างเก็ก และอย่าสั้งพ้สพื้แผิวสาข่ายโลนะก้วยนือของคุณ нรือวัากุกุ่เป็นโลнะอันตราย จากุโฟฟ้าแรงสูง
  To work on the floor of the high-strength Lothi Paipa net. Keep away from your network and don't mess with your skin. НRuwakuku is a dangerous world. High sky jagufo

ของการสียุงในระผว่างการใชังานหรือไฟแสกงสกานะแบกเตอรี่ากานล่าง กระพริบ แสดงว่าแบกเกอรี่หนก ควรตรววสอบและชาร์วไพให้เก็น ก่อนการใช้งาน
of mosquito painting during use or scanning of the lower Bagtery Gan. Flashing indicates that the bag is naked, should be checked and charampai to Gen before use.

กีजีกกรีกกักกร่อน  Greek kiᤜ quark erosion
 1. ห้างเช็กกัวยผ้าขนหบูเป๋ยกหรือล้างก้วยนั้า สางารกใช้แปรงแห้งขนบุ่ง ปัเพือ กำกวางสะอากชากยุงและแบลงออก (ชากยุงแลลแแบลงอาวกำให้
  Department Store Czech Kua Wool Cloth Lifting or Washing Saka Rok uses a dry brush to clamp down on the mosquito and bear it out.

โปรกกำควางสะอาก  Prok Kam Kwang Saak

เพื่อหลึกเลี่ยงการ กำลายพื้นพ้วัาย่ายโลหะ
To avoid Metal Stripes
 1. โปsกปฏิธัธ̄ตาาบขัอกำหนดและบัอควรsะวังของคำแนะนำ อย่างเคร่งครัก กรุณา อย่ากอกชั้นส่วนตางควางประสงค์
  Posts, religiously, and deliberately do not touch the layers of the subject.

ในตัวของพล๊สภัณท์ เพื่อไพ แสกงสกานะพลังงาน ns=wร̄แ หรือไพแสกงสกาน=พลังงานไม่สว่างขี้น บนผุลิตภ้กทก์ระหว่าง การใช้อานหนายควาแว่าแบกเตวรี่หนก โกยทั่วโนกรูณา нยุดใช้ และชาร็จให้กันทเวลา เลื่อนสวิทช่ปนเำแหน่่ OFF เพื้อชาร์จไพ
In the body of Pol Saphan to Pai scan the energy ns=w̄ or Pai Sa Kong Sakan = the energy is not bright. On the decay during the use of the saddle and the carrying of the tewry, the pitchfork all over the nogrona, the нyud use, and the charot to each other at the time. Slide the switch OFF to charge the pi.

คู่งือการใช้งาน Usage Partners

ไต้ตียุงไWฟา Tai Ti Yunghai Wfa
electric mosquito swatter
sุ่u JF-855 SUU JF-855
FLAGH

คำแนะนำการใช้พลิกภ้นันท์
Instructions for using Flippanan


ไพจาย ใช้สำงรับให้แสงสว่างในกี้ัั нรีอเวลากลางคืนกกสรัสช์ สำแหน่งปา จากนั้แเสียบฐูานไพ้ลียุงเข้ากับบลี้กพพ เพื้อโพแสดงการชาร็จ จะกระพริบและเพื่อไพ ตัดกั้ง กวง หนายควานว่าการชาร์อไพเต็งแล้ว ใช้เวลาประเาก 3 ชั่รโง
Paijai Use the deck to illuminate the area at night. Sam Na Pa From there, plug the pyli mosquito into the blike. To show char is blinking and to pai cut the crayfish. It takes about 3 hours.

ตำแหน่ง ON1 จากบี้นกกสวิตช์บุ่งแรงกันสูงค้างโร้ โพแสดงสกานะ
The ON1 position from the switch is high and strong.

ประ:บาณ 3 รินาก
Dash:Baan 3 Rinak

ON2 สักยูงและแแบวง IWLED สี่วงอะสว่าง ตาข่ายอะปีไWพ้าแรงสููง

คำเสื่อบ Keywords

ควงเก็บ Tพตัสียุงและเครื่องกักยุง แบลง นี้ห้ห้ต่างอากบือเด็กไพ่ควรให้เถ็ก
Wielding the Tptusiaung and mosquito quarantine machine Blank This is a different kind of card boy should give.

ตาข่ายโลหะขณะชาร์จ และขณะใช้งาน ผ้างใช้ไนสกานกี่งีกิาชวัตกุววพพ สารเคบือันังรายเพราะอาอกำให้เก็กระเเตดไล้
Metal mesh while charging and while in use The cloth uses naiskankeekikhikavatkuwp. The substance is also very good because it gives you a lot of food.

คู่แือพล̄สกันานท์โUsกอ่านอย่างละเอียกก่อนใช้งาน
The pair read carefully before use.

- ชือสินค้า ไต้ตียยุอ - Product Name Tai Ti Yu

 • แบาลิเธียเ . Balithia .
 • งีไพจายสำหรับส่วงสว่างในตัว
  Tune in for the built-in light.
 • ขนาก . / น้ำหน้ก 300 กรัง
  / 300 kg of water

คุณสแบ์ Mr. Sbae

 • สางารกใช้งานก้้อภายใน และภายนอกบ้านไล้
  It is used inside and outside the house.
 • ออกเบบบตาข่าย 3 ช้้น เพื้อป้องกันไฟฟ้าชิอก
  3-inch mesh to protect against electric shiok
 • เงื่อสังพ้สไม้ตียุงโดยไม่ไก้ก้งใจ น้ำหน้กเบา ใช้งานสะดวก
  Clues to the mosquito bat without hesitation. Light water convenient use;
 • เบือกอกล้าบของพล̄สภันั์ สาบารกเป็นไพลายส่องสว่าง
  Pol's Muscles The barok is a luminous pyre.
 • ในกี่งก และเวลากลางคืนไo้
  and at night.
ช็วcาแรง กำลังไw
Shocking Going
 • แบตเตอรี่จุไพ . nunาu สะดวกต่อการใช้งาน
 • พล̄cขากพลาสต̄ก ABS แข็งแรง nuควาแร้อนไม่ลางไพ
  PL̄c Plast̄g ABS strong nu hot not ominous

นำเข้าโกย Import pitchfork

แริษัก อิเกค เทรดลิ้ง จำกัก
Rikesh Ikek Tradeling Chamkak
42 ชอยกาญจนาก̄เษก 005 ก.กาญจนากีเษก แบวงหล้กสอง เบสบางแค กกบ.
42 Choikanchanak̄sek 005 ก.Kanchanakisek Bae Huang Lok 2 Bass Bang Khae Frog.

ข้อควานระว้ง Controversy


ควรเก็บใน้ต่างเก็ก และอย่าสั้งผัสพื้นผิวตาข่ายโลหะกัวยแือของคุก หรือวัตกกีเป็นโลหะอันตราย จากโพพ้าแรงสุง
Should be stored in a foreign place and do not use the metal mesh surface of the prison or Watkki as a dangerous metal.

3. หลั้การใช้งานกรุณากดสวิทชัไฟไปกี่าำแหน่งปลทุกครัง
3. When using it, please press the switch to every location.

ของการสียุงในระหว่างการใชังานหรือไพแสกงสกานะแบกเตอรีกอ้านล่าง กระพริบ แสกงว่าแบกเกวรี่หนก ควรกรวอสอบและชาร์วไพให้เก็ง ก่อนการใช้งาน
of mosquito milling during use or lower bagnagon Flashing, scanning that carrying a guerrie should be examined and charampai to speculate before use.

กี่งีกทธิ์กักกร่อน  How many seizures are corroded?
 1. ห้างเช็กลัวยผ้าขนหบูเป๋ยกหรือล้างก้วยนั้ำ สางารกใช้แแรงแห้งขนบุ่ง ปัเพื้อ ำควางสะอากชากยูบและแแบลงออก (ชากยุงและแแบลงอางกำให้
  The department store checks the fur cloth or washes the water. The sage is used to dry the bush. (Chak Yung and Bae Lang are given

โUsกทำควางสะเอาก  Souk made Kwang Sa Aok.

เพื่อหลืกเลี่ยงการ กำลายพืนพิวสาข่ายโลห:
To avoid Metallurgical Network:

อย่างเกร่งครัก กรุณา อย่ากอกชี้นส่วนตาบควางประสงก์
Respectfully, please, don't clump your eyes.

ในตัวของพล̄กภักท์ เพื่อไพ แสดงสกาน=พลังงาน ns=wร̄u ผรือไพแสกงสกาน:พลังงานไม่สว่างขึ้น บนผล๊ตก้กที่งเหว่าง การใช้งานหแายควาแว่าแบกเตอรี่нนก โกยทั่วไปกรุกา нยุกใช้ และชารัจให้กันเวลา เลื่อนสวิกช่ไสำแหน่ง OFF เพื้อชาร์วโพ
In Pol ̄ Pak to Pai expresses skan=energy ns=wr̄u Prue Pai Sa Kong Skan:Energy does not light up. On the lonely Usage of the Bagtery Pitchfork is common to use нyuk and charaj to set aside time. Slide Swig Position OFF to Charu Po
广

คู่งือการใช้งาน Usage Partners

ไต้ตียุงไWฟ้า Tai Ti Mosquito Sky
electric mosquito swatter
sุ่u WD-955 2IN1 WD-955 2IN1
FLASH

คำแนะเำการใช้พลิตก้ณท์ Advice on how to use the plit

 1. สำหรับการชาร็วไWครังแรก 4-6 ชัวโบง ครั้งส่วฯ Tป 3 ชั่วโบอ 2. เพื้อชาร์จให้เสียบบลั้ก USB ของเครื่องชาร์ง เข้ากับ

แสกงการชาร์อจะกระพริบแและเงือไพ ติกทั้งกวง หนายควาบว่า การชาร์อไพเต็งแล้ว ใช้เวลาประเนาณ 3 ชั่วโงอ
The char scan will blink and the whole char will be flashing. It takes 3 hours.
 1. รธีการใช้งานทั่วไป กกสว็ทช์เปก / ปก ก้านขวาของพล̄กภันก์
  General Usage Reed Swap Specification / Collar Right Stem of Pol ̄kapan

การทำงานจะกับลง แส่วะยังคงที่ กระแสโพฟ้าเหลืออยู่ขนсาข่ายโลหะ
Work will with down. The whip remains at the current of the blue pole, remaining on the metal network.

нลังอากผ่านไปประบาก 3 รินาก
Нlang Ak passed to the trouble of 3 Rinak.

และเสียบกั้าง ไต้กียุงเข้ากับแท่นชาร็ข USB เพือยูงและแแลงบันผ่าน

และไั้นาน  And what?

คำเสือน Tiger's words

ควรเก็บ ไพ้กียุงงเละเครืองก้กยุง แบลง นี้ให้ห่างจูากแือเก็กไม่ควรให้เo็ก เอาไปโรงเร็ยน และใรั้นโรงเลียงสัตรว หรือสกานกี่คล้ายกัน ผ้างสังผ้ส ตาข่ายโลผะบณะชาร์จ และขณะใช้อาน ผ้างใช้ในสกานที่งีก๊าชวักกุไวาพ สารเคบือันันงรายเพราะอาจกำให้เกิกระเบิดไก้
Should keep Pykiyung and Liang Klang This should not be given away. Take it to the hotel and use the sagrawa or skankee similar. Linen The net is charged and while using the saddle. The cloth is used in the skan at Ngīkachavakkawaip. Substances are confused because they may cause them to explode.

คู่พือพลิสก้กทก์ป Couple fluttering

 • ชือสินค้า Tพ้สียุง Zin1 Tพ้ถุยุงและเครืองกักยุง แแบจง
  Product Name: Zin1 T Dust and Mosquito Quarantine Bae Zhong
 • แบกลลเธียง . ชาร์จไฟก้วยส้วก่ว USB
 • ชบาก . / แ้ำหนัก 326 กรัง
  / Weight 326 kg

คุณสแบ์ส Mr. Sbabes

 • สาาบารกใช้งานก้้งภายใน และภายนอกบ้านไล้
  The bark is used inside and outside the house.
 • ออกแบบสาข่าย 3 ชัน เพือป้องกันไพฟ้าชือก
  Design a 3-steep network to protect the sky
 • เงือสัแพ้สไบ้ตัตุยโกยไม่ไก้ตั้งใจ น้ำหนักเบา ใช้งานสะดวก
  Mermaid sbai tat pitchfork is not intentional, lightweight, convenient to use.
 • ใช้งานแบบ 2in1 คือ Tพ้ตียุย และเครืองถักยุบและแบลง
  The 2in1 type of use is the type of knitting and collapse and banging.
 • ล่อยุงก้วยไW LED UV สี่ว่ว 6 нลวก และคลื้นเสียง .
  Lure mosquito lure W LED UV Four 6 н blanching and sounding .
 • ช็อตเแงง กำลังไw
  Shocking Going
 • แบาเตอรีจุไพ . numาน
  Bateri Jupai .
 • ชาร์อไพก้วยสาย USB พร้องแท่นชาร์จ สะกวก
 • c่อการใช้งาน Usage
 • พล̄ఁจากพลาสกิก แข็งแรง nuควางร้อนไม่ลางไพ
  Pol ̄ఁ from Plaskik, strong, nu kwang, hot, not ominous.

นำเข้าโดย Imported by

แริษ้ก อิเกค เทรดสั้ง จำกัก
Rikek Ikek Trading Jamkak
42 ชอยกาญจนากิเษก 005 ก.กาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กกบ.
42 Choi Kanchanakisek 005 Kanchanapisek Lak Song Bang Khae Kok